Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rightcom B.V.

 

Versie Oktober 2023

Rightcom, B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Drachten aan de Ampérelaan 3, 9207 AM, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87700557 in Leeuwarden.

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen + en haar Opdrachtgevers. Op deze Algemene Voorwaarden zijn twee verschillende modules van toepassing, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van dienstverlening die Rightcom B.V. aanbiedt.

Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven het algemene gedeelte. Voor zover het algemene deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemene deel steeds tevens van toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn van toepassing op alle modules.

 1. Definities

1.1 Aan de volgende in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:

A; Dienst: de door Rightcom B.V. te leveren prestatie, waaronder ook ontwikkeling en/of onderhoud van software, applicaties, programmatuur etc. In de Overeenkomst wordt bepaald om welke Diensten het gaat en in deze Algemene Voorwaarden worden nadere regels gesteld voor specifieke Diensten.

B: Hardware: apparatuur die wordt geleverd door Rightcom B.V. aan Opdrachtgever.

C: Overeenkomst: de Overeenkomst gesloten tussen Rightcom B.V.en Opdrachtgever blijkend uit de opdrachtbevestiging dan wel uit de uitvoeren indien door Rightcom B.V. met de werkzaamheden is begonnen, waaronder iedere (volgende) Overeenkomst die tussen Rightcom B.V. en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiden en ter uitvoering van die Overeenkomst en de daarbij behorende Producten en/of Diensten;

D: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Rightcom B.V. een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Rightcom B.V. daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

E: Project: de werkzaamheden die Rightcom B.V. ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals omschreven in de offerte en/of in de Overeenkomst.

F: Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Rightcom B.V. zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en daarmee samenhangende werkzaamheden. Een verwijzing door Opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door Rightcom B.V. niet aanvaard, en hier uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden van Opdrachtgever indien Rightcom B.V.de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle toekomstige transacties indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met Rightcom B.V.heeft aanvaard.

2.3 Bepalingen of voorwaarden van Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Rightcom B.V. alleen bindend indien en voor zover deze door Rightcom B.V. uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot latere aangegane rechtsverhoudingen.

2.4 In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de opdrachtbevestiging of overeenkomst tussen Rightcom B.V. en Opdrachtgever en de tekst van deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de opdrachtbevestiging of overeenkomst.

 

 1. Offerte, aanbod en aanvaarding

3.1 Een offerte, opgesteld door Rightcom, is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na datering door Rightcom, tenzij anders aangegeven in de offerte.

3.2 Opdrachtgever dient de offerte bij voorkeur Schriftelijk te aanvaarden, maar indien Opdrachtgever op een andere wijze dan Schriftelijk met de offerte instemt of die indruk wekt, dan mag de offerte door Rightcom B.V. als aanvaard worden beschouwd.   

3.3 Onverminderd de bevoegdheid van Rightcom B.V. tot intrekken van de offerte overeenkomstig artikel 3 lid 1 kan de Overeenkomst na aanvaarding slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:

– 1. de Overeenkomst;

– 2. de eventuele bijlagen, met uitzondering van brochures;

– 3. deze Algemene Voorwaarden;

– 4. eventuele aanvullende voorwaarden, met uitzondering van brochures.

 1. Uitvoering en Informatieverstrekking

4.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Rightcom B.V. zo spoedig mogelijk het Project uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

4.2 Rightcom B.V. spant zich in om het Project naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Opdrachtgever is gehouden om een tijdige en juiste uitvoering van het Project mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rightcom B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het Project, tijdig aan Rightcom B.V. worden verstrekt. De noodzakelijke inzet van Opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Dit geldt zowel voor ondersteuning te leveren door de contactpersonen, als voor de geplande inzet van projectmedewerkers binnen de uit te voeren projectwerkzaamheden.

4.3 Indien Opdrachtgever bovenvermelde nalaat, is Rightcom B.V. gerechtigd extra kosten in rekening te brengen en is het mogelijk dat het Project uitloopt. Eventuele vertraging van het Project, veroorzaakt door Opdrachtgever, wordt gerapporteerd per e-mail of op een andere Schriftelijke wijze. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal Rightcom B.V.de Opdrachtgever op de hoogte brengen van de eventueel in rekening te brengen extra kosten.

 1. Levering en leveringstermijnen

5.1 Het Project wordt als opgeleverd beschouwd:

– hetzij wanneer Rightcom B.V. aan Opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;

– hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat Rightcom B.V. schriftelijk aan Opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;

– hetzij wanneer Opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

5.2 Levering, door of middels Rightcom B.V., van Diensten, zoals het (aan)leveren van data(rapportages), geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht.

5.3 Door Rightcom B.V. opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking. Rightcom B.V.is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.

5.4 De door Rightcom B.V. opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende (werk)omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Rightcom B.V. bestelde materialen en hulpmiddelen. Indien buiten schuld van Rightcom B.V. vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of door niet tijdige levering van tijdig bestelde materialen en hulpmiddelen, wordt de levertijd voor zover nodig, verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Rightcom B.V. is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever van enige voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van Opdrachtgever te vergen medewerking.

5.5 Rightcom B.V. kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen in het bezit zijn van Rightcom B.V. en Rightcom B.V.de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen, alsmede Opdrachtgever de noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen opdat de installatie-/ montage en/of implementatiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Rightcom B.V.is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

5.6 Er is geen sprake van een tekortkoming aan de zijde van Rightcom B.V.in geval van vertraging in het aanleveren van data en/of datarapportages door Rightcom B.V. aan Opdrachtgever, dan wel het uitblijven van (volledige) levering daarvan, als de niet-levering of niet-tijdige of niet-complete levering het gevolg is van storingen of incompatibiliteitsproblemen (producten dan wel apparatuur die onverenigbaar zijn met elkaar) bijvoorbeeld ontstaan door het combineren en/of aansluiten van (tel- of meet) apparatuur en/of software, of van verkeerde toepassing door Opdrachtgever. Dit geldt zowel als deze storingen zich voordoen in de eigen (netwerk)omgeving en/of software van Rightcom, als deze zich voordoen in de (netwerk)omgeving en/of software van/bij Opdrachtgever.

5.7 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.

5.8 In het geval van het (geheel of gedeeltelijk) ontbreken van data ten behoeve van datalevering of -rapportage als gevolg van storingen, verkeerde toepassing door Opdrachtgever, of incompabiliteitsproblemen van welke aard dan ook, dan wel het niet of onvoldoende werkzaam zijn geweest van het gebruikte mobiele, draadloze (wifi)netwerk of platform, zal Rightcom B.V. waar mogelijk de ontbrekende gegevens in de op te leveren data, dan wel datarapportage aanvullen op grond van een indicatie aan de hand van de historische periode, een en ander naar kennis en ervaring van Rightcom.

5.9 Als gevolg van de oplevering gaat het risico van het werk over van Rightcom B.V. naar Opdrachtgever. Oplevering ontslaat Rightcom B.V. van alle aansprakelijkheid voor gebreken die Opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

5.10 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet te wijten zijn aan Rightcom, is Rightcom B.V. gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.11 Extra onkosten in verband met de levering die Rightcom B.V. op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever maakt, zullen aan Opdrachtgever uitzonderlijk in rekening worden gebracht.

5.12 Dit artikel is mede van toepassing op de montage-/installatie-/implementatie(tijd).

 

 1. Duur, beëindiging en ontbinding

6.1 De Overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties daaruit over en weer zijn geleverd.

6.2 In afwijking van artikel 6.1 geldt dat Overeenkomsten met betrekking tot diensten na afloop van de looptijd stilzwijgend per jaar worden verlengd. Beëindiging van dergelijke Overeenkomsten vindt Schriftelijk plaats.

6.3 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Rightcom B.V. het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Rightcom B.V. op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.

6.4 Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan alle relevante wetgeving en de uit de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen.

6.5 Rightcom B.V.is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, Schriftelijk en zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden of op te schorten, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt;
 • na het sluiten van de Overeenkomst Rightcom B.V.ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Rightcom B.V. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan voldoen;
 • Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
 • het faillissement van Opdrachtgever wordt verleend;
 • de activiteiten van Opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd;
 • op enig vermogensdeel van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
 • er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk wordt of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Rightcom B.V. kan worden gevergd.

6.6 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Rightcom B.V. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Rightcom B.V.de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

6.7 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Rightcom B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daardoor direct en indirect ontstaan.

 1. Procedure na beëindiging

7.1 Partijen zijn over en weer verplicht om na beëindiging van de Overeenkomst enig goed waarvan de andere Partij eigenaar of rechthebbende is en die bij de ene Partij in bezit is, onverwijld terug in het bezit te brengen van de andere Partij. Bepaalde goederen, zoals gegevens(dragers), kunnen ook worden gewist of vernietigd in plaats van teruggegeven, indien de rechthebbende partij daar Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

7.2 Alle door Rightcom B.V. verstrekte dan wel ingevoerde gegevens blijven te allen tijde eigendom van Rightcom. Opdrachtgever verkrijgt alleen een niet-exclusieve, overdraagbare licentie welke nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

 1. Prijzen

8.1 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

8.2 Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever opgegeven gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Rightcom B.V.het recht de prijzen aan te passen naar de redelijkerwijs bij de juiste gegevens behorende prijzen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

8.3 Alle in de offerte van Rightcom B.V. genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

8.4 Rightcom B.V. heeft het recht de kosten voor het gebruik van de Dienst van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen zullen minimaal 30 dagen vooraf en Schriftelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever. Prijsverhogingen van 3% of minder kan Rightcom B.V. zonder instemming van Opdrachtgever maximaal één keer per jaar doorvoeren in de maand januari. Bij prijsverhogingen van meer dan 3% heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de nieuwe prijzen in werking zullen treden.

 1. Betalingsvoorwaarden

9.1 Rightcom B.V. zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. Indien het Project in fasen wordt geleverd, is Rightcom B.V.gerechtigd per geleverde fase, maandelijks of op basis van gewerkte uren te factureren (dit naar het oordeel van Rightcom). De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders is overeengekomen tussen Rightcom B.V. en Opdrachtgever.

9.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig volledig betaalt, is hij vanaf 30 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag een contractuele rente van 2% per maand en €25,- administratiekosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Rightcom.   

9.3 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

9.4 De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt, wordt ontbonden of indien het faillissement wordt verleend.

9.5 In bovenstaande gevallen heeft Rightcom B.V. voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder dat Opdrachtgever daardoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.

9.6 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend.

9.7 Onder geen beding ontslaat het indienen van een klacht door Opdrachtgever diens gehoudenheid tot het voldoen van zijn betalingsverplichtingen jegens Rightcom B.V.

 1. Meerwerk

10.1 Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Rightcom B.V. redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de hoeveelheid werkzaamheden die Rightcom B.V. op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt, dan is er sprake van meerwerk.

10.2 Indien Rightcom B.V. van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk melding maken aan Opdrachtgever, en vragen om Schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering van het voorgestelde meerwerk en de daarvoor door Rightcom B.V. gedane aanbod inclusief levertermijn.

10.3 Opdrachtgever zal steeds binnen vijf (5) werkdagen beslissen over het voorgestelde meerwerk. De werkzaamheden die in het kader van geaccepteerd meerwerk zullen worden verricht zullen Schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden geaccordeerd.

10.4 Voor eventuele uitloop van de in de oorspronkelijke offerte genoemde levertermijnen vanwege meerwerk is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk.

10.5 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het door Rightcom B.V. te verrichten meerwerk, voor zover partijen geen andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Rightcom B.V. voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Rightcom B.V. van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Rightcom, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 25.000 euro (exclusief BTW).

11.2 De totale aansprakelijkheid van Rightcom B.V. voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 500.000 euro per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

11.3 Aansprakelijkheid van Rightcom B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Rightcom.

11.5 De aansprakelijkheid van Rightcom B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Rightcom B.V. onmiddellijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor het verhelpen van de tekortkoming, en Rightcom B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Rightcom B.V.in staat is adequaat te reageren.

11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Rightcom B.V. meldt.

11.7 Opdrachtgever vrijwaart Rightcom B.V. voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een Gebrek in het Project/Dienst welke door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en welke mede bestond uit door Rightcom B.V. geleverde zaken, Materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, Materialen of resultaten. Opdrachtgever vrijwaart Rightcom B.V. tevens tegen aanspraken betreffende het niet-naleven van licenties door Opdrachtgever en/of derden (waaronder Gebruikers) die onder Opdrachtgevers verantwoordelijkheid vallen.

11.8 Aansprakelijkheid van Rightcom B.V. voor tekortkomingen in producten en Diensten van derden, waaronder ook software en programmatuur, is uitgesloten.

11.9 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in omstandigheden ter plaatse die niet aan Rightcom B.V. kunnen worden toegerekend.

11.10 Rightcom B.V. is niet aansprakelijk voor vertraging in het aanleveren van data en/of datarapportages dan wel het (geheel of gedeeltelijk) uitblijven van levering daarvan, ten gevolge van storingen of verkeerde toepassing door Opdrachtgever, bijvoorbeeld ontstaan door het combineren en/of aansluiten van (tel- en meet)apparatuur en/of software, noch als deze storingen zich voordoen in de eigen (netwerk)omgeving en/of software van Rightcom, noch als deze zich voordoen in de (netwerk)omgeving en/of software van Opdrachtgever.

11.11 Indien Rightcom, zonder de montage/installatie/implementatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie/implementatie hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van Opdrachtgever.

11.12 Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór respectievelijk na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering resp. op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.

 1. Verplichtingen van Rightcom

12.1 Rightcom B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen om de werkzaamheden uit te voeren; Rightcom B.V.is bij de uitvoering van haar werkzaamheden echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van Opdrachtgever. De reikwijdte van de verplichtingen van Rightcom B.V.is hiervan dan ook afhankelijk.]

12.2 Rightcom B.V. is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.

12.3 Rightcom B.V. is op de hoogte van de voor de werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen.

12.4 Schade aan de installatie of enig deel daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan, zal Rightcom B.V. voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door Rightcom B.V.is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor haar rekening komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de Overeenkomst of de wet.

12.5 Rightcom B.V. start met het zoeken naar een oplossing of herstel van storingen binnen 72 uur na melding van door Opdrachtgever, dan wel na eigen ontdekking van de storing door Rightcom. In geval zich een storing voordoet bij (netwerken of hulpmiddelen bij) Opdrachtgever, dient Opdrachtgever de storing Schriftelijk te melden bij Rightcom B.V. en Rightcom B.V. alle toegang en medewerking te verlenen die volgens Rightcom B.V. benodigd is voor het verhelpen van de storing of het beperken van de gevolgen van de storing.

12.6 Rightcom B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen om haar diensten, data of datarapportages volledig en tijdig aan te leveren conform de Overeenkomst, en zal zich in geval van ontbrekende gegevens door welke reden dan ook (zoals storingen, niet zichtbaar zijn van gegevens, verkeerde weergave e.d.) in redelijkheid inspannen deze data of rapportages zo veel als mogelijk te herstellen, terug te halen, aan te vullen of zichtbaar te maken.

12.7 Rightcom B.V. geeft naar beste vermogen en tijdig desgevraagd instructies voor het in- en uitbedrijf stellen en bedrijfsvaardig houden van de installatie/montage/implementatie. Opdrachtgever blijft evenwel te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de installatie/montage/implementatie en de gevolgen daarvan.

 1. Verplichtingen van Opdrachtgever

13.1 Opdrachtgever verleent alle redelijke medewerking om Rightcom B.V.in staat te stellen haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst dienaangaande na te komen.

13.2 Opdrachtgever zorgt er voor dat Rightcom B.V. tijdig over alle goederen (deugdelijk en geschikt) beschikt waarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens

Opdrachtgever ter beschikking zullen worden gesteld.

13.3 Opdrachtgever zorgt er voor dat Rightcom B.V. tijdig beschikt over (kennis van) alle

(technische) informatie, documenten, gegevens, beslissingen en (wijzigingen van) omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze (technische) informatie, documenten, gegevens e.d.

13.4 Opdrachtgever vrijwaart Rightcom B.V. voor aanspraken van derden in verband met de in lid

13.2 en 13.3 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen en goederen.

13.5 Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige beschikking over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet van de werkzaamheden of het gebruik van de installatie voor Rightcom.

13.6 Opdrachtgever is jegens Rightcom B.V. verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te installeren/monteren/implementeren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde/geïnstalleerde/geïmplementeerde staat, indien door partijen is overeengekomen dat Rightcom B.V.de montage/installatie/implementatie van het te leveren product zal verzorgen. Opdrachtgever zal er op zijn kosten voor zorgdragen dat aan alle door of middels Rightcom B.V. opgegeven condities is voldaan ten behoeve van een succesvolle montage, installatie en/of implementatie en werking van de applicaties.

13.7 Opdrachtgever zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de (netwerk)locatie waarop of waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.

13.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/(netwerk)locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden of de dienstverlening (tijdens en na installatie) verhinderen of ernstig belemmeren.

13.9 Opdrachtgever zorgt ervoor dat op de locaties waar de werkzaamheden worden verricht

Rightcom B.V. tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts) voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, (draadloos) internet of telecom.

13.10 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken.

13.11 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het in stand houden van de omstandigheden waaronder de producten en diensten van Rightcom B.V. kunnen worden geleverd conform de Overeenkomst. Hieronder valt onder meer bescherming van door Rightcom B.V. geplaatste apparatuur tegen koude, vocht en weersomstandigheden die de apparatuur of diens werking kunnen beïnvloeden. Ook valt hieronder de terbeschikkingstelling van naar behoren werkende netwerkverbindingen en netwerken (waaronder maar niet alleen (draadloos) internet (wifi) en elektriciteit), welke te allen tijde door Opdrachtgever in werking gehouden dienen te worden, indien en voor zover door Rightcom B.V. wordt gewerkt met of op netwerken van Opdrachtgever dan wel door Opdrachtgever ter beschikking gestelde netwerken of applicaties.

13.12 Indien de aanvang van en de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd door omstandigheden waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dient daaruit voor Rightcom B.V. voortvloeiende schade door Opdrachtgever te worden vergoed.

13.13 Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel genoemde condities niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

13.14 (Beleids)beslissingen of uitvoeringsbesluiten van Opdrachtgever aan de hand van of gebaseerd op data of rapportages die door Rightcom B.V. zijn geleverd in het kader van de

Overeenkomst zijn voor diens eigen rekening en risico.

 1. Ter beschikking gestelde Apparatuur en/of software

14.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijft de door Rightcom B.V. ten behoeve van de uitvoering van een Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur en/of software eigendom van Rightcom B.V.en/of haar licentiegevers.

14.2 Opdrachtgever kan slechts na Schriftelijke toestemming van Rightcom B.V. wijzigingen aanbrengen in de in lid 14.2 genoemde apparatuur en/of software. Een dergelijke toestemming ontheft Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen om na beëindiging van de Overeenkomst de beschikbaar gestelde apparatuur en/of software aan Rightcom B.V.in oude staat op te leveren en/of te retourneren.

14.3 Behoudens de bediening van de apparatuur overeenkomstig het bedieningsvoorschrift en het bepaalde in lid 14.2, mag aan de apparatuur door Opdrachtgever niets worden veranderd, versteld, gewijzigd of toegevoegd. Ook zal Opdrachtgever een apparaat op geen enkele wijze aard- of nagelvast met enige onroerende zaak verbinden.

14.4 Indien Rightcom B.V.eigen apparatuur en/of software op de locatie van Opdrachtgever in beheer heeft, zal het personeel van Rightcom B.V. toegang hebben tot de apparatuur en/of software op de locatie van Opdrachtgever.

 1. Eigendomsvoorbehoud

15.1 Hardware is geleverd aan de Opdrachtgever indien deze is bezorgd aan het door de Opdrachtgever bij de opdracht opgegeven leveringsadres en deze bezorging is aanvaard door de Opdrachtgever.

15.2 Opdrachtgever is gehouden bij de levering de Hardware, voor zover op dat moment redelijkerwijs mogelijk, te controleren op gebreken.

15.3 De eigendom op de Hardware gaat over van de Rightcom B.V. (of haar leveranciers) naar de Opdrachtgever op het moment van levering aan het door de Opdrachtgever bij de opdracht opgegeven leveringsadres, doch enkel als er volledig betaald is voor de Hardware door de Opdrachtgever.

 1. Storingen en overmacht

16.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende Partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij Schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in kennis stelt.

16.2 Onder de in 16.1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door partijen van wie Rightcom B.V. bij de verlening van de Diensten afhankelijk is, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan Rightcom B.V. heeft voorgeschreven, (d) het niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden (door ziekte) en (e) overheidsmaatregelen.

16.3 In geval van Overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige Overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in kennis stelt.

16.4 In geval van Overmacht spant de partij die de overmacht ingeroepen heeft zich in om de tekortkoming, die gezuiverd wordt door de Overmacht, van zo kort mogelijke duur te laten zijn.

16.5 Indien een overmachtsituatie dertig (30) dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 1. Rechten van intellectuele eigendom

17.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van het Project ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Rightcom B.V. of diens licentiegevers.  

17.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur, Diensten of andere Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

17.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

17.4 Het is Rightcom B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met wachtwoorden of versleuteling, ter bescherming van de Materialen. Indien Rightcom B.V. door middel van technische bescherming de Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

17.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van Rightcom B.V. of diens licentiegevers.  

17.6 Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro per inbreukmakende handeling en 25.000 euro per opzettelijk inbreukmakende handeling betalen aan Rightcom, onverminderd het recht van Rightcom B.V. om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat Rightcom B.V. Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.

 1. Geheimhouding

18.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

18.2 Rightcom B.V. zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de Diensten van Rightcom, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of de kwaliteit van het Project, of Rightcom B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Rightcom B.V.zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

18.3 Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 1. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

19.1 Indien het een duurovereenkomst betreft behoudt Rightcom B.V. zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en alle Modules daaruit te wijzigen of aan te vullen.

19.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Rightcom B.V. of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

19.3 Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

 1. Geschillenregeling

20.1 Op de Overeenkomst, alsmede op de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten en overige rechtshandelingen, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen, waaronder mede begrepen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) deze Overeenkomst en/of met de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten zullen worden beslecht middels mediation zoals aangeboden door ICTWaarborg (hierna in dit artikel Mediation genoemd).

20.3 Partijen verbinden zich er wederzijds toe mee te werken aan de geschillenbeslechting middels Mediation en verbinden zich er toe elke de helft van de kosten van de Mediation te dragen.

20.4 Mediation bestaat uit twee fases. In de eerste fase onderzoeken partijen een mogelijke oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden. Indien hierover akkoord wordt bereikt, zal de mediator het akkoord vatten in een vaststellingsovereenkomst. Indien het onmogelijk is gebleken in de eerste fase tot een akkoord te komen dat voor beide partijen aanvaardbaar is, vat een tweede fase aan. In de tweede fase zal de mediator een akkoord uitwerken dat beide partijen bindt en dat eveneens door de mediator wordt weergegeven in een vaststellingsovereenkomst.

20.5 Rightcom B.V.en Opdrachtgever behouden te allen tijde het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter, doch uitsluitend wanneer beide Partijen hiertoe hun expliciete schriftelijke toestemming verlenen waarbij beide Partijen verklaren dat zij afzien van Mediation.

 1. Slotbepalingen

21.1 Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

21.2 Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet via de geschillenregeling opgelost kunnen worden, zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Rightcom B.V. gevestigd is.

21.3 Informatie en mededelingen op de Website van Rightcom B.V. zijn onder voorbehoud van fouten.

21.4 De door Rightcom B.V. ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek (waaronder logfiles), behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

21.5 Teneinde haar dienstverlening te promoten is Rightcom B.V.gerechtigd aan derden te tonen welke Projecten zij aan Opdrachtgever levert, tenzij de redelijke belangen van Opdrachtgever zulks onaanvaardbaar maken of Schriftelijk anders is overeengekomen.

21.6 Rightcom B.V. heeft te allen tijde het recht derden te betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst.

21.7 Rightcom B.V. en Opdrachtgever kunnen hun rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden overdragen, mits de andere partij hiermee voorafgaand aan de overdracht Schriftelijk instemt.

Module A. Hardware

Deze module is van toepassing wanneer Rightcom B.V. die Hardware levert aan Opdrachtgever.

A.1 Hardware

A.1.1 Hardware is geleverd aan Opdrachtgever indien deze is bezorgd aan het door de Opdrachtgever bij de opdracht opgegeven leveringsadres en deze bezorging is aanvaard door de Opdrachtgever.

A.1.2 Opdrachtgever is gehouden bij de levering de Hardware, voor zover op dat moment redelijkerwijs mogelijk, te controleren op gebreken.

A.1.3 De eigendom op de Hardware gaat over van Rightcom B.V. (of haar leveranciers) naar Opdrachtgever op het moment van levering aan het door de Opdrachtgever bij de opdracht opgegeven leveringsadres, doch enkel als er volledig betaald is voor de Hardware door de Opdrachtgever.

A.2 Garantie Hardware

A.2.1 Rightcom B.V.staat na levering gedurende één (1) jaar na levering in voor de werking van de geleverde Hardware conform de vooraf aan de Opdrachtgever bekendgemaakte specificaties en is daarop door Opdrachtgever aanspreekbaar.

A.2.2 Indien de fabrikanten van de geleverde Hardware specifieke garantieregelingen kennen die langer zijn dan de door Rightcom B.V. afgegeven garantie, dan behouden die hun geldigheid en blijft Rightcom B.V. verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van Hardware die valt onder die garantieregeling.

A.2.3 De door Rightcom B.V.en fabrikanten afgegeven garanties doen niet af aan de wettelijke garantietermijn, die op de Hardware van toepassing is.

A.2.4 De garantie op Hardware komt te vervallen indien er sprake is van ongeoorloofde wijzigingen, het niet nakomen van de gebruiksinstructies of ander onzorgvuldig gebruik van de Hardware door de Opdrachtgever.

A.2.5 Indien Opdrachtgever binnen de gestelde termijnen en regels gebruik maakt van de garantieregeling, dan zal Rightcom B.V. zich inspannen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de correcte ontvangst van de geretourneerde Hardware, voor de reparatie van de Hardware of voor vervangende Hardware te zorgen.

A.2.6 Rightcom B.V.is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens die het gevolg is van het herstellen of vervangen van Hardware.

A.3 Retourneren Hardware

A.3.1 Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de garantieregeling, dan zal Opdrachtgever de geleverde Hardware en alle toebehoren zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat van levering aan de Rightcom B.V. retourneren.

A.3.2 Indien er kosten verbonden zijn aan het retourneren in het kader van de garantieregeling, dan zijn die voor rekening van de Opdrachtgever.

 

 

Module B. Huur Hardware

 

Deze Module is van toepassing wanneer Rightcom B.V. die Hardware verhuurt aan Opdrachtgever.

 

B.1 Levering

B.1.1 Hardware is geleverd aan Opdrachtgever indien dit is bezorgd aan het door de Opdrachtgever bij de opdracht opgegeven leveringsadres en deze bezorging is aanvaard door de Opdrachtgever.

B.1.2 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, is in de verhuur van de Hardware de terbeschikkingstelling van gebruiks- en verbruiksartikelen die nodig zijn voor het gebruik van de Hardware niet inbegrepen.

B.1.3 Hardware wordt verstrekt zonder programmatuur, licenties, software etc. Indien er naast de Hardware ook software, programmatuur etc. wordt geleverd (voor eenzelfde periode als de verhuur), zal in de Overeenkomst duidelijk vermeld worden welke gebruikersrechten Opdrachtgever verkrijgt, om welke onderdelen het gaat en onder welke voorwaarden dit wordt meegeleverd.

B.1.4 Opdrachtgever is gehouden bij de aflevering de Hardware, voor zover op dat moment redelijkerwijs mogelijk, te controleren op gebreken. Indien gebreken niet binnen 72 uur na aflevering worden gemeld, wordt de Hardware geacht door Opdrachtgever correct, zonder gebreken te zijn ontvangen.

B.1.5 Rightcom B.V. kan Opdrachtgever verplichten mee te werken aan een inspectie van het afgeleverde. Na een positief afgeronde inspectie, wordt de Hardware ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever. Van de inspectie kan een rapport worden opgemaakt.

B.1.6 Opdrachtgever zal de Hardware zelf installeren, tenzij partijen Schriftelijk anders overeenkomen.


B.2. Duur en beëindiging

B.2.1 De Overeenkomst wordt door Opdrachtgever aangegaan voor een minimumduur van twaalf (12) maanden. Hierna wordt de Overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. Na het einde van de minimumduur kan de Overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand. De opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever dan wel Rightcom B.V. dient Schriftelijk te geschieden.


B.3. Gebruik
B.3.1 Opdrachtgever mag de Hardware enkel gebruiken binnen zijn eigen onderneming, voor het doel waarvoor de Hardware beoogd is.

B.3.2 Het is Opdrachtgever zonder Schriftelijke toestemming van Rightcom B.V. niet toegestaan de Hardware onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden. Opdrachtgever zal (een onderdeel van) de Hardware nooit als onderpand of zekerheidsobject, op welke wijze dan ook, ten aanzien van derden gebruiken.

B.3.3 Opdrachtgever zal de Hardware gebruiken zoals een goed huurder dat betaamt. Hij zal voorzichtig omgaan met de Hardware, voorzorgsmaatregelen treffen en alle instructies, zoals geleverd bij de Hardware of zoals gegeven door Rightcom, opvolgen.

B.3.4 Indien Opdrachtgever gebreken aan de Hardware ontdekt, dient hij dat onverwijld, Schriftelijk aan Rightcom B.V. te melden.

B.3.5 Opdrachtgever is ten aanzien van Rightcom B.V. volledig aansprakelijk voor schade aan de Hardware die is ontstaan anders dan door normaal (te verwachten) gebruik. Opdrachtgever meldt ontstane schade altijd direct, Schriftelijk aan Rightcom.

B.3.6 Opdrachtgever mag de Hardware niet aanpassen of veranderen anders dan met Schriftelijke toestemming van Rightcom, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huurperiode zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt en kunnen worden verwijderd. Opdrachtgever is verplicht deze laatstgenoemde aanpassingen en veranderingen ongedaan te maken.

B.3.7 Rightcom B.V. is steeds gerechtigd de in het vorige lid bedoelde toestemming te weigeren of aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever is daarbij gerechtigd de overeengekomen vergoeding voor het huren van Hardware te verhogen indien de aanpassing of verandering dat rechtvaardigt.

B.3.8 Schade die aan de Hardware is ontstaan door aanpassingen en veranderingen kan nooit schade zijn, welke voor rekening van Rightcom B.V. valt, zoals dat in art. 7:204 Burgerlijk Wetboek is bedoeld.

B.3.9 Opdrachtgever is verplicht om een beslag op de Hardware direct aan Rightcom B.V.te melden. Hierbij dient zo veel als mogelijk informatie te worden meegestuurd, zoals in ieder geval de identiteit van de beslaglegger en de reden van de beslaglegging. Daarnaast is Opdrachtgever verplicht de beslaglegger inzage te geven in de (huur)Overeenkomst.

B.4 Verplichtingen Rightcom

B.4.1 Rightcom B.V. zal gebreken binnen een redelijke termijn herstellen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de Rightcom B.V.zijn te vergen.

B.4.2 Rightcom B.V. zal gebreken niet herstellen indien er sprake is van gebreken die:

 • bij het aangaan van de huurovereenkomst door Opdrachtgever zijn aanvaard;
 • ontstaan zijn door ander dan normaal gebruik en of door toedoen van Opdrachtgever, zijn personeel of bezoekers van locatie zijn ontstaan;
 • het gevolg zijn van onzorgvuldig, onjuist of onoordeelkundig gebruik van de Hardware of gebruik in strijd met voorschriften, documentatie etc.;
 • het gevolg zijn van gebruik in strijd met artikel G.3.

B.4.3 Indien Rightcom B.V. een gebrek als bedoeld in voorgaand lid alsnog herstelt, is hij gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

G.4.4 Rightcom B.V. is gerechtigd om in plaats van herstel van een gebrek de Hardware ook te vervangen door een nieuw of vergelijkbaar exemplaar.

G.4.5 Rightcom B.V. is gerechtigd, tot het uitvoeren van preventief onderhoud aan de Hardware. Opdrachtgever is verplicht aan dit onderhoud mee te werken. Partijen zullen hier vooraf overleg over plegen om een datum en tijdstip voor onderhoud vast te stellen. Gedurende de periode van onderhoud heeft Opdrachtgever geen recht op vervangende Hardware.

B.5. Beëindiging
B.5.1 Opdrachtgever is verplicht de Hardware bij beëindiging van de Overeenkomst weer aan Rightcom B.V. ter beschikking te stellen. Eventuele kosten voor het vervoer van de Hardware van Opdrachtgever naar Rightcom B.V. zijn voor rekening van Opdrachtgever.

B.5.2 Indien tussen partijen bij levering een rapport (zoals bedoeld in artikel G.1.5) is opgemaakt, is de Opdrachtgever verplicht de Hardware in dezelfde staat op te leveren waarin deze volgens de beschrijving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde veranderingen en toevoegingen en slijtage /gebreken die door normaal gebruik zijn ontstaan. Indien geen rapport is opgemaakt, wordt de Opdrachtgever (tenzij Rightcom B.V. anders bewijst) verondersteld de Hardware in de staat te hebben ontvangen zoals deze bij het einde van de Overeenkomst is.

B.5.3 Rightcom B.V.kan Opdrachtgever verplichten mee te werken aan een eindinspectie. Indien Opdrachtgever medewerking weigert, zal Rightcom B.V. alsnog de eindinspectie uitvoeren, als zijnde de eindinspectie wordt uitgevoerd met goedkeuring van beide partijen.

B.5.4 Indien Rightcom B.V.bij de eindinspectie gebreken constateert welke niet voor rekening van Rightcom B.V. als verhuurder vallen, zal Rightcom B.V.de kosten voor herstel en/of vervanging bij Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht op deze kostenclaim te weerleggen, door aan te tonen dat eventuele gebreken en schade het gevolg zijn van normale slijtage, afschrijving en gebruik van de Hardware.

B.5.5 Opdrachtgever is bij beëindiging zelf verantwoordelijk voor overdracht van zijn data, het maken van back-ups etc. Rightcom B.V. biedt, tenzij anders overeengekomen, geen mogelijkheid om na teruggave van de Hardware eventuele data, welke nog op de Hardware aanwezig kan zijn, aan Opdrachtgever te doen toekomen.

Rightcom B.V., Drachten, 18 Oktober 2023